Kritika az Alattvalók és királyokról

Balázs György írása a Filmvilág 1972. július 1-i számából.

Jó jel a fesztiválhoz

A veszprémi tévéfesztivál indu­lásával szinte egyidőben kezdte su­gározni a televízió az Alattvalók és ki­rályok című hatrészes történelmi dokumentumfilm-sorozatát. Ezen a fesztiválon természetesen még nem állhat versenybe, de — hadd próbál­kozzunk meg egyszer a jóslással — a következő fesztivál egyik győztese lehet. Ügy hisszük, e mű elemzésé­vel — mely televíziónk nagykorúsá­gát bizonyítja — köszönthetjük leg­méltóbban a fesztivált.

A kamera lassan, tapogatózva in­dul el a szobron alulról felfelé. El­időz a lábon, a ruházat művészi redőzetén. Az egész képernyőt betölti a kéz, a szinte vonagló, kifejező uj­jak. Az arcnak már csak egy rész­lete fér a felvételbe; szinte külön-külön ízlelhetjük a szemeket, a szá­jat, elölről, profilból. Majd újra kez­di, megint alulról, a szobrot, s a nézőt meglepi, hogy ugyanazok a részletek most új gondolatokat kel­tenek. Végül kitágul a látóhatár, s szemünk befogja most már az egész művet, kompozícióját, összefüggése­it, melyeket már értünk...

Analóg módszerekkel vállalkoz­tak a tv új dokumentumfilm-soro­zatának alkotói egy sokkal bonyo­lultabb feladatra: áttetszővé, érthe­tővé tenni történelmünknek mintegy 1460-tól 1526-ig tartó, bonyolult és sorsdöntő szakaszát, Mátyás korát, Dózsa korát és Mohácsét. Mátyás büszke birodalma és Mohács gyá­szos Magyarországa közt az utókor csak az ellentétet látta — s azt is akarta látni. A Mohács utáni or­szág vigasza és eszménye Mátyás országa volt. Főképpen az utolsó húsz év történelmi kutatása muta­tott aztán rá az ellentétek mellett az összefüggésekre is: azokra a világ­történeti és hazai folyamatokra, me­lyeknek hatását már Mátyás ki­rálysága is érezte, s amelyek Mo­hácshoz vezettek.

Szerencsés választásnak tarthat­juk, hogy a televízió sorozatának el­ső része Janus Pannoniusról szól, akinek ötszázadik halálozási évfor­dulójáról éppen idén emlékeztünk meg. Nemrég jelent meg verseinek minden eddiginél teljesebb magyar fordítása is: azt hiszem, sok tévé­nézőben támad fel a kedv e versek olvasására. Miaga a film persze tör­ténelmi dokumentumfilm; néhány epigrammán kívül elsősorban olyan verseket hallhatunk benne a nagy pannóniai költőtől, amelyek korfes­tő érdekűek. A szegény kisnemes fiából lett pécsi püspök, Mátyás dip­lomatája, majd szlavóniai bánja bé­két, nyugalmat esedezik, kér ezek­ben magának s az egész országnak. Felejthetetlen élményem marad e versek előadása. A reneszánsz ihle­tésű kísérőzene, az énekelve skan­dált időmértékes sorok korfestő ere­je szuggesztív.

A film azonban nem erről szól. Témája két párhuzamos pálya: Kesincei Jánosé és Hunyadi Mátyásé. Fügedi Erik tartalmas előadásában méltatja e pályák futását. Higgyük el neki, hogy az 1472-es Vitéz János-féle összeesküvés résztvevői csakugyan török-ellenesebb királyt akartak, s nem kevésbé-keménykezűt; ez mindenesetre méltóbb Janus Pannoniusról, az európai hírű köl­tőről s az összeesküvés résztvevőjé­ről alkotott elképzelésünkhöz... Ez sem tompítja azonban a költő tra­gédiáját, hiszen fiatalon, kegyvesz­tetten bujdosva kellett meghalnia, rettegve attól, akinek emelkedését köszönhette. S Mátyás, aki Janus Pannoniust köröztette, maga is nem múló lelki sebet szenvedett. Leg­jobb, bizalmas híveinek árulátó gya­nakvóvá s magányossá tette egész életére.

Egyebek közt erről szól a sorozat következő része, Mátyás állama. A király, aki a rendektől csak annyi támogatást remélhetett, amennyit ügyes lavírozással kicsikart tőlük, az 1472-es összeesküvés után kancel­láriájában sem bízik többé. „Soha mások tanácsával nem élt” — val­lotta halála előtt. Központosított ál­lami gépezetében egyre nagyobb szerepet játszott közvetlen személyi bizalmasa, szekretáriusa, s az állam oly fontos pénzügyeit is a személy­re szabott kimcstartóságra bízta. Mindent közvetlenül, egy-két bizal­masa útján akart intézni, s e min­den nála sokkal többet jelentett, mint elődeinél. E részben már Szűcs Jenő, Bónis György, Kubinyi András is kifejti véleményét Mátyás korai centralizált abszolutizmusáról. Meg­emlékeznek Mátyás egyik nagy re­formjáról, a szakszerűsített, köz­pontosított új elvű jogszolgáltatás­ról; adó- és pénzügyi reformjairól; a királyi hatalom fokozatos elszigetelődéséről. A harmadik rész. Má­tyás országa (a kitűnő Szakály Fe­renc bevonásával) aztán ennek tár­sadalmi hátterét is bemutatja. Az oszmán-török birodalom türelmes, céltudatos hódító politikáját, s ezzel kapcsolatban a sokba kerülő zsol­dos hadsereg felállításának szüksé­gét. Mátyás sokat vitatott külpoliti­káját is e rész elemzi, rámutatva az északi és nyugati hódításokban meg­testesülő hibákra, de azokra a kö­rülményekre is, melyek Mátyás el­határozásait indokolták.

Mátyás új elvű, központosított bi­rodalma a sok adó által elszegényí­tette az országot, melyet gazdasági­lag amúgy is egyre nehezebb hely­zetbe juttatott a világkereskedelem fő útvonalainak áthelyeződése s a hazai városi polgárság tőkeszegény­sége. Anyagilag épp az a réteg szen­vedett a leginkább, amely a monar­chia fő támasza volt: a városi la­kosság. 30—40 szabad királyi vá­ros mellett 700—800 mezőváros volt ez idő tájt az országban, s az utób­biak —, ha lassan is — útban vol­tak a szabad városok termelési struktúrája és jogi státusza felé. E fej­lődés a különböző tényezők hatásá­ra Mátyás alatt megállt, sőt némely helyen visszájára is fordult. A vá­rosok rászorultak a beözönlő parasz­ti munkaerőre és a városokba be­költöző módos parasztok tőkéjére. S mindenképp szükségük volt a köz­ponti hatalom támogatására a nagy­birtokosokkal szemben.

Mátyás hirtelen halálával aztán minden félbemaradt és fonákjára fordult (IV. rész: Mohács előtt). Az utódjául választott Jagelló Ulászlót a rendek arra kényszerítették Farkashidán, hogy lemondjon Mátyás szerzett királyi jogairól. A kisnemesség, amely Mátyás korában a köz­ponti halálom szövetségese volt a bárókkal szemben, most önálló erő­vé igyekszik válni a vármegyékben s az országgyűlésen. Vezére, ideoló­gusa is van már Verbőczy szemé­lyében. Az 1505-ös rákosi végzés szenvedélyes szavakkal fogalmazza meg a nemesi nacionalizmus oly so­káig érvényes eszméit: szerepel itt már a haza védelmének indoklása­ként az is, hogy Magyarország a ke­reszténység pajzsa és bástyája. Az idegengyűlölet mellett megfogalmaz­za az igazi szittya karakterológia alapjait is: nem holmi auktorok is­merete díszíti, hanem a nyers, a vi­lághódító szittya ősökhöz méltó marciális magatartás.

Fontosabb ennél, hogy míg az előző században viszonylag nyitott volt a nemességbe való felemelkedés útja a módosabb parasztoknak, s a katonáskodó, vagy papi hivatást vá­lasztó parasztfiúknak, addig most a nemességhez való tartozás egyetlen kritériumává a nemesi származás válik, s így már ekkor, a paraszt­háború előtt egy évtizeddel megjele­nik az örök nemesség (s ezzel együtt az örök jobbágyság) fogalma... S jobbágy mindaz, aki nem nemes, tehát a mezővárosok, sőt a szabad városok polgárai is. így készíti elő a rákosi országgyűlés 1505-ben a jobbágyok és mezővárosok 1514-es szövetségét.

És Mohácsot. (V. rész.) A központi hatalom hanyatlása, a társadalmi küzdelmek s fele úton levő folyama­tok teszik lehetővé a töröknek, hogy 1521-ben szétzúzza a déli végek vár­rendszerét, s megkezdje hódítási stratégiájának harmadik fázisát: felkészüljön a meghódítandó Ma­gyarország katonai fő erőinek szét­verésére. De talán még így is meg lehetett volna állítani a török sere­geket, hiszen azokat is sok tényező korlátozta: létszámukat és előrenyo­mulásuk sebességét az utánpótlás nehézségei, hadjáratuk időtartamát a rövid nyári évszak. Am a késle­kedő, viszályoktól gyötört, egységes vezetéssel nem rendelkező magyar seregek nem használták ki lehetősé­geiket, s Mohács mezején egy a ha­lálra elszánt, de győzelmében nem hívő magyar sereg találkozott a győzni akaró s ügyesen vezetett tö­rök sereggel.

Az egész sorozat (a VI. részt: Ki volt Dózsa György? később ismer­tetjük) alaposan felhasználja törté­neti kutatásunk újabb eredményeit. A résztvevő történészek — egyben a korszak kiváló kutatói — szaba­don (nem felolvasva) és sokoldalúan világítják meg témájukat. De e so­rozat nem felolvasás-sorozat. Doku­mentumfilm jellegét éppen a kora­beli emlékek — épületek, műtárgyak, használati tárgyak, térképek, iratok, metszetek — bemutatása biztosítja. Az operatőr, Grunwalsky Ferenc átgondolt művészettel állította a kamerát a filmsorozat céljainak szolgálatába. Felvételei nem szorul­nak kommentárra: szavaknál meg­győzőbben közvetítik a történelem mondanivalóját, s képes a nézőben felidézni a korszak nagyságának és pusztulásra ítéltségének 'kettősségét. Néha egy falrepedésen időz a ka­mera szeme, néha omladozó várro­mokon tapogat végig. Mellette az egykorú metszet, az élő, funkcióját mutató egykori várossal. Az időtől koptatott vagy megcsonkult műal­kotások részletes bemutatása az asszociációk hosszú sorát indítja meg a nézőben. Az operatőr Grunwalsky a második, harmadik s ne­gyedik rész rendezője is egyben, de látásmódja egységessé teszi az egész sorozatot (az első részt Hanák Gá­bor, az ötödiket Fazekas Lajos ren­dezte — jól).

Hasonlóan gondolatokat ébresztő a zenei kíséret — a régi zene és a Sebő Ferenc szerezte, kort idéző új is. Bereményi Géza versei, melyeket Cseh Tamás gitár-kísérettel énekel, emocionálisan mintegy alátámaszt­ják a rendezői szándékot.

A filmsorozat tartalmilag, de for­májában is kétségtelenül új utakat keres és talál. Nem „untatja” a né­zőt. Mátyás személyének, udvara re­neszánsz kultúrközpont-voltának be­mutatásával — általában a kultúrhistóriával. Történetírásunk korszerű felfogását követi ebben a gazda­ság- és 'társadalomtörténet prioritá­sáról. Abban is értjük a rendezői szándékot, hogy a néző gondolatai­nak áradását nem akarják megállí­tani az oly gondosan fényképezett műtárgyak, építészeti emlékek meg­nevezésével. A képernyő azonban a tudnivá’gyó millióké, « ha máshol nem, a filmek után bátran pótolni lehetne ezt a hiányt.

Az alkotók gondolati és műfaji bá­torsága azonban csak dicséretet ér­demel.